Gratis kennismaking Gratis kennismaking
Menu

Algemene voorwaarden

 1. Definities

  • Gebruiker: Iedere bezoeker van de website “De Online Psycholoog”.
  • Dienstverlener: “De Online Psycholoog”, verantwoordelijk voor de aangeboden diensten via de website.
  • Diensten: Alle diensten die aangeboden worden door “De Online Psycholoog” op de website.
 
 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website en alle aangeboden diensten door “De Online Psycholoog”.

 2. Aanmelding en registratie

  • Gebruiker dient zich te registreren om gebruik te maken van bepaalde diensten.
  • Bij registratie dient de gebruiker correcte en volledige informatie te verstrekken. Valse informatie kan leiden tot uitsluiting van gebruik.
 3. Aansprakelijkheid

  • Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen of verkeerde interpretatie van informatie op de website.
  • Dienstverlener is niet aansprakelijk voor handelingen van de gebruiker gebaseerd op informatie van de website.
 4. Prijzen en betaling

  • Tarieven voor aangeboden diensten staan vermeld op de website.
  • Betalingen dienen binnen de gestelde termijn voldaan te worden.
 5. Privacy en gegevensbescherming

  • Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden, tenzij expliciet anders vermeld of vereist volgens de wet.
  • Meer details over privacy zijn te vinden in ons privacybeleid.
 6. Gebruik van de website

  • Misbruik van de website kan leiden tot uitsluiting en/of gerechtelijke stappen.
  • Gebruiker mag de website niet gebruiken voor verspreiding van onwettige content.
 7. Intellectueel eigendom

  • Alle content op de website is eigendom van “De Online Psycholoog” en mag niet zonder toestemming worden gekopieerd of gebruikt.
 8. Klachtenprocedure

  • Klachten over de dienstverlening kunnen schriftelijk worden ingediend.
  • Dienstverlener zal binnen 30 dagen reageren op de klacht.
 9. Beëindiging diensten

  • Dienstverlener heeft het recht om diensten op te schorten of te beëindigen bij misbruik of niet-nakoming van deze voorwaarden.
 10. Wijzigingen algemene voorwaarden

  • “De Online Psycholoog” behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal 30 dagen van tevoren aangekondigd op de website.
 11. Online consulten

  • Consulten zijn informatief van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
  • Dienstverlener streeft naar juiste informatie, maar garandeert niet dat deze altijd correct of volledig is.
 12. Annulering en no-show

  • Annulering van een afspraak dient minimaal 48 uur van tevoren te geschieden.
  • Bij annulering binnen 48 uur of no-show wordt een bedrag van €70 in rekening gebracht.
 13. Beveiliging

  • “De Online Psycholoog” maakt gebruik van passende beveiligingsmaatregelen, garandeert dat het platform altijd vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.
 14. Overmacht

  • Dienstverlener is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen als gevolg van omstandigheden die buiten zijn controle liggen, zoals stakingen, natuurrampen of technische storingen.
 15. Toepasselijk recht en geschillen

  • Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Slotbepalingen

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 01-08-2023. “De Online Psycholoog.nl” behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich op de hoogte te houden van de laatste versie van deze voorwaarden.